Български адвокати за правна консултация по емиграционни въпроси

Български адвокати за правна консултация по емиграционни въпроси

Условия за придобиване на статут за пребиваване

Български адвокати за консултации по въпроса за емиграцията и гражданството са решението на въпросите от емиграционен характер. Като цяло едно лице, което не е гражданин на Европейския съюз и иска да придобие статут в страната ни, трябва да премине през редица законово установени практики и регистрации. Ако бъде одобрено, то има възможността да се възползва от статута си на Европейски гражданин в редица сфери на дейност и да пътува свободно в другите страни от Стария континент, включени в съюза.

Българското гражданство се предхожда винаги от придобит статут за пребиваване в страната. За да бъде издаден той се попълват редица документи, които постъпват в отговорните за това държавни институции. Така оформянето в правна форма на един статут може да бъде определящо за негово одобрение. Разрешението за пребиваване на чужди граждани у нас се изисква, когато те планират да останат в страната повече от трите месеца, които са позволени в закона. Разрешенията за пребиваване биват удължени или постоянни. Те се предшестват с издаване на дългосрочна виза. Български адвокати с опит в гражданското право са идеалния съюзник в случая.

Често пъти такъв род разрешения са нужни на чужденци членове в управителен съвет на компания с българско участие, регистрирани у нас и с поне персонал от 10 български граждани. Чужденци с издадени разрешения за работа или пък търговски представители на чуждестранни фирми у нас. Статута за продължително пребиване има израз и в статут за пребиваване, като европейски гражданин. Той се получава от лица, които са били на територията на страната, без да я напускат за поне 5 години. Условията за получаването на този тип статути са различни. При тях са намесени брачни отношения, отношения деца-родители, инвестиции в бизнес у нас и редица условия от този характер.

Всички тези сложни и специфични оказания са постановени в закона. За пребиваването в страната условия, като тези са важна част от бизнеса, от сключването на брак с чужденци, от възможността да се придобие българско гражданство след време, да се обучават чуждестранни студенти у нас и ред други фактори. Консултацията със специалисти в сферата на емиграционните въпроси е задължителна и български адвокати работещи в големи правни фирми са обмисленото решение в случая.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *