Насоки в изучаването на психичните явления

Насоки в изучаването на психичните явления

Докато направленията определят начина на интерпретирането на психичните явления и закономерности от философски позиции, то школите се характеризират със сравнително частично обединяване на група учени на принципа на дадено схващане или теория. Всъщност теорията по дадени въпроси обединява учени в рамките на дадена школа. Едни от школите се изграждат на основата на дълбоки теоретически позиции, валидни за няколко науки, а други от школите се изграждат върху частични въпроси от учението за психиката.

Школите се създават на основата на концепции за психичните явления, механизми, принципи и закономерности. Несъмнено много от школите се създават и върху философски концепции. Например дуализмът като философско направление намери израз и в психологията. Кант създава обща теория за познанието, която ясно се изразява върху качеството за усещанията. Съгласно тази теория с усещанията опознаваме вещите за нас, а не вещите в себе си, човекът притежава разум, априорен (преди опита), науките имат работа с явленията и затова не могат да претендират за истинско знание. Същото се отнася и за психологията.

Една от наложилите се школи е теорията на полета с представител Курт Левин. За него полето е структура, динамично тяло, в тази структура се разгръща поведението. Авторът на тази теория слага началото на т. нар. топологическа психология.

Преврат в разбирането, респективно в изучаването на психиката, правят И. М. Сеченов и И. П. Павлов с разкриването на принципите и механизмите на висшата нервна дейност и физиологичното изучаване на психиката. Разкритите от И. П. Павлов физиологични механизми и закономерности на висшата нервна дейност насочват вниманието на психолозите към обективното изследване на психичните явления.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *