Правни услуги в България при инвестиране в имоти

Правни услуги в България при инвестиране в имоти

Правни услуги в България по сделки с имоти и необходимата документация

Правни услуги в България относно покупката, продажбата или прехвърлянето на имущество са важна част от сделките с имоти. В зависимост дали лицата, които търгуват или закупуват имоти са физически или юридически, те подлежат на определени условия по сделката и представят необходимата документация за изповядването и.

За да извършите коректно придобиване на имот у нас или да продадете такъв правната консултация е важна. Именно тя ще ви запознае с правата ви, като купувач или продавач и ще помогне в изготвянето на предварителен договор между страните.

Има редица особености при нотариалната заверка на сделката, дали имота е освободен от тежести, уговорки за начина на разплащане и прочие. От страна на придобиващият имущество са нужни постъпки за регистрация на придобития имот и заплащането на данъчни ставки.

На първо място, за да се купи или продаде един имот е нужно неговият собственик да има натурален акт, който удостоверява собствеността му. Когато този документ е налице, може да се извършва имотна сделка, като тя обикновено започва със съставянето на предварителен договор за покупка или продажба между страните. Предварителния договор се превръща в окончателен, когато той е вписан в Службата по вписвания за района на местния съд.

Имоти могат да бъдат пуснати на публична разпродажба, когато са отнети поради неспазване на определени условия по кредити например. Този род продажби отново се регистрират в Служба по вписвания. Извън продажбата или покупката на един имот, той може да се дели или наследява. При този род имотни „сделки“ се изисква договор за доброволна делба например, съдебно решение за развод или граждански брак, завещание или други. За всякакъв вид имотни сделки се изисква и актуална скица на имота и негова данъчна оценка.

Стандартно се попълват и декларации за липса на задължения, за удостоверяване на гражданска принадлежност, независимо дали чужденци участват в сделката и се предоставят документи за самоличност.

При фирмени имотни сделки се изисква по закон и документ за актуалното състояние на компанията, както и решение на самата фирма за управлението на имота. Заверени при нотариус пълномощни на лицата от фирмата, упълномощени да се разпореждат с имота е задължително! Ползването на правни услуги в България за този тип сделки е определящо не само по закон, но и за добрия изход на самата сделка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *